1401/1/10 چهارشنبه
      شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"