1401/2/22 پنجشنبه اطلاعیه صدور دفترچه شکارچیان
                                              قابل توجه کلیه دارندگان دفترچه ویژه شکارچیان و صیادان
در راستای اجرای دولت الکترونیک و رعایت حقوق شهروندی و با توجه به راه اندازی سامانه جامع محیط زیست و انجام صدور کلیه مجوزها از طریق این سامانه، ضروری است کلیه متقاضیان صدور پروانه شکار و صید نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور به نشانی
    https:/ iranemp.irاقدام نمایند. در غیر اینصورت هیچ گونه خدماتی از طریق ادارات حفاظت محیط زیست به آنها ارائه نخواهد شد.