میز خدمات

1401/5/24 دوشنبه
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت ( شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان خدمت ( شناسه زیر خدمت
احیا و بازسازی زیستگاههای ساحلی و دریایی آسیب دیده
حفاظت از گونه های زیستی و مناظر طبیعی
الکترونیکی

روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083205

14042541107


روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083205
بیاینه توافق سطح خدمت

روی لینک کلیک کنید
https://lorestan.doe.ir/portal/home/?140639/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA02142781000

ارائه استانداردها و ضوابط مدیریت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی و نظارت بر رعایت آن ها

کاهش آلودگی
الکترونیکی

روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083206

14032541106روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083206
ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار حفاظت محیط زیست طبیقه بندی نشده در جایی دیگر الکترونیکی

روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083155

14062541100روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083155
ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی حفاظت محیط زیست طبیقه بندی نشده در جایی دیگر الکترونیکی

روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083153

14062541102
روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083153
زیر خدمت2
میز خدمت الکترونیکی

روی لینک کلیک کنید
https://www.doe.ir/?106745/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA3114
خدمات الکترونیک شناسه دار
خدمات الکترونیک بدون شناسه
خدمات غیر الکترونیکروی لینک کلیک کنید
https://www.doe.ir/?106745/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C


روی لینک کلیک کنید
https://www.doe.ir/?167322/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
شناسنامه خدمات سازمان حفاظت محیط زیست الکترونیکی


روی لینک کلیک کنید
https://www.doe.ir/?945021/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
    
ارائه کلیه خدماتروی لینک کلیک کنید
https://www.doe.ir/?945021/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86روی لینک کلیک کنید
https://www.doe.ir/?167322/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
سامانه مدیریت خدمات دولت سازمان حفاظت محیط زیست الکترونیکی


روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service?ServiceGroupId=14#/Organization=/ServiceName=/ServiceEvent=/ServiceChannelType=/ServiceGroup=14/Master=190918030365/Service=/Page=1/PageSize=5/Region=1/Order=1/روی لینک کلیک کنید
https://khadamat.mardom.ir/Service?ServiceGroupId=14#/Organization=/ServiceName=/ServiceEvent=/ServiceChannelType=/ServiceGroup=14/Master=190918030365/Service=/Page=1/PageSize=5/Region=1/Order=1/روی لینک کلیک کنید
https://www.doe.ir/?167322/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84خدمت کلان 2
زیر خدمت 1
زیر خدمت 2
.....

زیر خدمت n