1392/12/4 یکشنبه معرفی مدیران و مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان
اداره کل
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
عکس
 
1
 
مهرداد فتحی بیرانوند
 
مدیرکل
 
3224083 - 0661
 
 
2
 
نورالدین سپهوند
 
 
رئیس اداره حراست
 
33222295 
 
 
3
 
فرج اله ذولفقاری
 
رئیس اداره مدیریت عملکرد
 
 33218672
 
 
4
 
 
محمد نبی حسنوند
 
رئیس اداره روابط عمومی
  
 33207569
 
 
5
 
بهمن بیرانوند
 
 
رئیس اداره آموزش و پژوهش
 33201775
 
 
6
 
افشین محمدی
 
رئیس اداره برنامه ریزی و منابع 
 
 33201775
 
 
7
حسین زرین کیا
رئیس اداره یگان حفاظت
33201775 
 
معاونت فنی
 
8
 
نبی اله قائد رحمتی
 
 
معاون فنی
33224084 
 
 
9
امیر بیرانوند
رئیس اداره محیط زیست طبیعی
 
 
 
10
مجتبی آهور
رئیس اداره محیط زیست انسانی
 
 
معاونت نظارت و پایش
 
11
مصطفی مصطفی وند
معاون نظارت و پایش
 
 
 
12
علی سالاروند
رئیس اداره نظارت و پایش
 
 
 
13
افشین خورشیدی
رئیس اداره امور آزمایشگاهها
 
 
 
14
سعید بابایی
رئیس اداره نظارت بر شکار و صید
 
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
15
محمد حسین سپهوند
 معاون توسعه مدیریت و منابع
 
 
 
16
مسعود هادی
رئیس اداره امور اداری
 
 
 
17
یوسف ترایی
رئیس اداره امور مالی
 
 
 
18
مصطفی بستامی
رئیس اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی
 
 
 
واحدهای شهرستان
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
عکس
1
امیر ساکت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد
 
4446044- 0662
 
 
2
کامران فرمانپور
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرم آباد
 
 
 
 
3
امیر حسین ذلقی
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود
4235394 - 0665
 
4
اصغر بلکی وند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز
 
2222013 - 0664
 
5
منصور درویشی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا
 
4233112 - 0666
 
6
امیر رضا نحمدی نژاد
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر
 
4223155 - 0663
 
7
عباس احمدی
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهدشت
 
6233286 - 0663
 
8
طاهر فتح الهی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الشتر
5222036 - 0663
 
9
نبی حسنوند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور آباد
7230839 - 0663
 
10
طاهر بیرانوند
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دوره چگنی
 
 
11
علیرضا رحیمی گریران
مسئول منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد
 
 
12
کورش لشنی
مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه