.
قوانین و مقررات شکار
1398/5/5 شنبه
logo
1398/5/5 شنبه
1391/12/23 چهارشنبه قوانین و مقرارت ویژه شکار و صید

تعاریف

پارک‌ ملی‌

به‌ محدوده‌ای‌ از منابع‌ طبیعی‌ کشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ و اراضی‌ جنگلی‌ و دشت‌ و آب‌ وکوهستان‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ نمایانگر نمونه‌های‌ برجسته‌ای‌ از مظاهر طبیعی‌ ایران‌ باشد و به‌ منظور حفظ‌ همیشگی‌ وضع‌ زندگی‌ و طبیعی‌ آن‌ و همچنین‌ ایجاد محیط‌ مناسب‌ برای‌ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و رشد رستنیها در شرایط‌ کاملاً طبیعی‌ تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد.

آثار طبیعی ملی‌

عبارتند از پدیده‌های‌ نمونه‌ و نادر گیاهی‌، حیوانی‌، اشکال‌ یا مناظر کم‌ نظیر و کیفیات‌ ویژه‌ طبیعی‌ زمین‌ یا درختان‌ کهنسال‌ یادگار تاریخی‌ می‌باشند که‌ با منظور داشتن‌ محدوده‌ متناسبی‌ تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد.

پناهگاه‌ حیات‌ وحش

‌ به‌ محدوده‌ای‌ از منابع‌ طبیعی‌ کشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ و اراضی‌ جنگلی‌

و دشت‌ و آب‌ و کوهستان‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ زیستگاه‌ طبیعی‌ نمونه‌ و شرایط‌ اقلیمی‌ خاصی‌ برای‌ جانوران‌ وحشی‌ بوده‌ و به‌ منظور حفظ‌ و یا احیاء این‌ زیستگاهها تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد. (1)

 

منطقه‌ حفاظت‌ شده

‌ به‌ محدوده‌ای‌ از منابع‌ طبیعی‌ کشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و دشت‌ و آب‌ و کوهستان‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ از لحاظ‌ ضرورت‌ حفظ‌ و تکثیر نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ یا حفظ‌ و یا احیاء رستنیها و وضع‌ طبیعی‌ آن‌ دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ بوده‌ و تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد.

 

مقررات‌ مربوط‌ به‌ پارک‌ ملی‌ـ آثار طبیعی‌ ملی‌، پناهگاه‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌

 

ماده‌ 6ـ هرگونه‌ پیشنهاد برای‌ تعیین‌ مناطق‌ مذکور در بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ و با رعایت‌ شرایط‌ ذیل‌ صورت‌ می‌گیرد:

 

الف‌ـ مشخص‌ نمودن‌ حدود دقیق‌ منطقه‌ مورد نظر و ارائه‌ نقشه‌ آن‌ در مقیاس‌ مناسب‌.

 

ب‌ـ توجیه‌ پیشنهاد و تطبیق‌ وضع‌ طبیعی‌ منطقه‌ پیشنهادی‌ با تعاریف‌ مربوط‌ به‌ هر منطقه‌.

 

ماده‌ 7ـ تیراندازی‌ و شکار در پارکهای‌ ملی‌ ممنوع‌ است‌. در موارد استثنایی‌ که‌ مقتضیات‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ ایجاب‌ نماید سازمان‌ می‌تواند توسط‌ مأمورین‌ خود بر حسب‌ مورد اقدامات‌ لازم‌ معمول‌ دارد.

 

تبصره‌ـ شکار قوچ‌ و میش‌ در جزیره‌ کبودان‌ (قویون‌ داغی‌) واقع‌ در پارک‌ ملی‌ دریاچه‌ ارومیه‌ از ممنوعیت‌ مقرر در این‌ ماده‌ مستثنی‌ است‌.

 

ماده‌ 8ـ تعلیف‌ احشام‌ و قطع‌ اشجار و بوته‌ کنی‌ و تجاوز و تخریب‌ محیط‌زیست‌ و به‌ طور کلی‌ هر عملی‌ که‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ رستنیها و تغییر اکوسیستم‌ باشد در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ ممنوع‌ است‌. در موارد ضروری‌ به‌ منظور حفظ‌ حیات‌ جنگل‌ و بهسازی‌ پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ یا مطالعات‌ علمی‌ و زمین‌شناسی‌ مجاز بر حسب‌ مورد با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ توسط‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور یا سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و یا مؤسسات‌ و یا شخص‌ ذیربط‌ اقدام‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ـ احشام‌ وارد شده‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ توسط‌ مأمورین‌ سازمان‌ از این‌ مناطق‌ اخراج‌ و متخلف‌ یا متخلفان‌ مربوط‌ طبق‌ مقررات‌ تحت‌ تعقیب‌ قرار خواهد گرفت‌.

 

ماده‌ 9ـ تجدید یا تمدید پروانه‌های‌ اکتشاف‌ و بهره‌برداری‌ صادره‌ برای‌ معادن‌ واقع‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ ممنوع‌ می‌باشد.

 

ماده‌ 10ـ ورود به‌ مناطق‌ مذکور در بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ و عبور از آنها به‌ استثنای‌ جاده‌های‌ عمومی‌ تابع‌ دستورالعمل‌ سازمان‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 11ـ قطع‌ اشجار و بوته‌کنی‌ و تجاوز و تخریب‌ محیط‌زیست‌ و خارزنی‌ و ذغال‌گیری‌ و به‌ طور کلی‌ هر عملی‌ که‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ رستنیها و تغییر اکوسیستم‌ شود در پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ که‌ اراضی‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد بدون‌ اجازه‌ ممنوع‌ است‌.

 

تبصره‌ (1)ـ اجرای‌ طرح‌های‌ مجاز صنعتی‌ و معدنی‌ در پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ از شمول‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌ است‌.

 

تبصره‌ (2)ـ تعلیف‌ احشام‌ از لحاظ‌ کمیت‌ و کیفیت‌ در پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ تابع‌ ضوابطی‌ است‌ که‌ با توافق‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور و سازمان‌ تهیه‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ (3)ـ ورود و تعلیف‌ احشام‌ بدون‌ پروانه‌ یا زاید بر پروانه‌ در پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ برخلاف‌ مقررات‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ ممنوع‌ می‌باشد اینگونه‌ احشام‌ توسط‌ مأمورین‌ سازمان‌ از منطقه‌ اخراج‌ و با متخلف‌ یا متخلفان‌ مربوط‌ طبق‌ مقررات‌ عمل‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 4ـ مبادرت‌ به‌ شکار یا صید در پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ و رودخانه‌های‌ حفاظت‌ شده‌ موکول‌ به‌ تحصیل‌ پروانه‌ ویژه‌ از سازمان‌ می‌باشد.

 

ماده12- وزارتخانه ها و مسسات و شرکتهای دولتی با موافقت شازمان مجازند مطالعات و بررسیها و عملیات مورد نیاز را در حدود وظایف قانونی خاص خود در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش انجام دهند .

 

 

دستورالعمل ورود به مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها

 

فصل اول پارکهای‌ ملی‌ـ آثار طبیعی‌ ملی‌

ماده‌ 1ـ ورود و عبور و توقف‌ در پارکهای‌ ملی‌ وآثار طبیعی‌ ملی‌ مستلزم‌ تحصیل‌ پروانه‌ یا اجازه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ می‌باشد.

ماده‌ 2ـ شرایط‌ ورودـ عبور و توقف‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و فصول‌ و ساعات‌ مجاز آن‌ و همچنین‌ نحوة‌ تحصیل‌ پروانه‌ یا اجازه‌ مربوط‌ به‌ بهای‌ آن‌ بر حسب‌ مورد برای‌ هر یک‌ از پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ مکانی‌ و طبیعی‌ آن‌ تعیین‌ و به‌ متقاضیان‌ ارائه‌ و حسب‌ مورد به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسید.

ماده‌ 3ـ حمل‌ هر نوع‌ سلاح‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ برای‌ عموم‌ (به‌ استثنای‌ مأمورین‌ ذیربط‌ سازمان‌) بدون‌ اجازه‌ کتبی‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ ممنوع‌ می‌باشد. سلاح‌ متخلف‌ توسط‌ مأمورین‌ سازمان‌ ضبط‌ و در صورتیکه‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ جرمی‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد، به‌ صاحب‌ آن‌ پس‌ از خروج‌ از پارک‌ مسترد خواهد شد.

ماده‌ 4ـ مأمورین‌ سازمان‌ از ورود اشخاص‌ فاقد اجازه‌ یا پروانه‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ جلوگیری‌ و در صورت‌ ورود، از پارک‌ اخراج‌ خواهند شد.

 

فصل‌ دوم‌ : پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ـ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌

ماده‌ 5ـ ورود و عبور توقف‌ در پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ به‌ منظور بازدیدـ عکسبرداری‌ و سیاحت‌ آزاد می‌باشد مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ رستنیهای‌ منابع‌ ملی‌ آسیبی‌ نرسیده‌ و موجبات‌ آرامش‌ حیات‌ وحش‌ برهم‌ نخورد.

ماده‌ 6ـ حمل‌ هر نوع‌ سلاح‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ (به‌ استثنای‌ جاده‌ها و معابر عمومی‌ ) برای‌ اشخاص‌ غیر ساکن‌ این‌ مناطق‌ بدون‌ کسب‌ اجازه‌ از سازمان‌ ممنوع‌ می‌باشد.

 فصل‌ سوم‌: موارد متفرقه‌

ماده‌ 7ـ هر گونه‌ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ و امتیازاتی‌ که‌ در قانون‌ حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ درباره‌ ورود و عبور و توقف‌ در مناطق‌ مذکور در بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ مزبور برای‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مقرر است‌ لازم‌ الرعایه‌ می‌باشد.

ماده‌ 8ـ اشخاص‌ زیر ملزم‌ به‌ تحصیل‌ اجازه‌ یا پروانه‌ طبق‌ مفاد این‌ دستورالعمل‌ نمی‌باشند:

الف‌ـ کسانی‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 8 قانون‌ حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ و تبصره‌ یک‌ و دو ماده‌ 11 و ماده‌ 12 آیین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ مذکور مجاز به‌ ورود و عبور و توقف‌ در مناطق‌ مندرج‌ در بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ مزبور می‌باشند.

ب‌ـ کسانیکه‌ طبق‌ ماده‌ 4 قانون‌ حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ در داخل‌ مناطق‌ مندرج‌ در بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ فوق‌الذکر، قانوناً دارای‌ حق‌ مالکیت‌ یا حق‌ انتفاع‌ می‌باشند.

ج‌ـ کسانی‌ که‌ براساس‌ موافقتنامه‌ وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌ وسازمان‌ دارای‌ پروانه‌ معتبر اکتشاف‌ و بهره‌برداری‌ از معادن‌ می‌باشند.

ماده‌ 9ـ این‌ دستورالعمل‌ به‌ استناد ماده‌ 10 آیین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌ زیست‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1354 به‌ تصویب‌ رسیده‌ و از اول‌ مهرماه‌ 1355 تا زمانیکه‌ دستورالعمل‌ جدیدی‌ تصویب‌ و ابلاغ‌ نشده‌ است‌ لازم‌ الاجراء می‌باشد.

 مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان

1- اثرطبیعی ملی غار ماهی کور:

این اثر طی شماره 262 در تاریخ 5/6/84 بعنوان اولین اثر طبیعی ملی لرستان در روزنامه رسمی کشوردرج گردید.در بخش پاپی یک دریاچه ی زیرزمینی و جویباری با عنوان (کای رود )وجود داردکه در شمال دهکده ی لون نزدیک ایستگاه راه آهن تنگ هفت قرار دارد.این دریاچه ی زیرزمینی در زیر کوه لون قرار دارد که با عمقی زیاد از سطح زمین به صورت راکد می باشدولی گاهی در فصل بهار به علت ازدیاد نزولات آسمانی و در نتیجه زیاد شدن آب دریاچه آب های اضافی طغیان کرده واز خروجی غار خارج می شوند

2- منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد

با مساحتی برابر با 69500 هکتار از سال 1369 تحت حفاظت قرار گرفت.دامنه ارتفاعی 1120 تا 3870 متر ، بارندگی و دمای متوسط سالیانه 600 میلی متر و 11 درجه سانتی گراد منطقه را دارای اقلیم مدیترانه ای معتدل نموده است.

3- منطقه حفاظت شده اشترانکوه

این منطقه با وسعت 106607 هکتار در سال 1349 حفاظت شده اعلام شد.

منطقه ای کوهستانی با دامنه ارتفاعی 1300 تا 4080 متر،دمای متوسط سالیانه 4 تا 12 درجه سانتی گراد و بارندگی متوسط سالیانه 500 تا 900 میلیمتر می باشد.

4- منطقه شکار و صید ممنوع تالابهای پلدختر

این تالابها با وسعت 15000 هکتار تقریباً در 6 الی 15 کیلومتری جنوب غربی پلدختر در منطقه کوهستانی زاگرس محسوب می شود.این منطقه دارای 11 تالاب می باشد.

5- منطقه شکار و صید ممنوع قالی کوه الیگودرز

این منطقه با وسعت 212000 هکتار در سال 1385 به عنوان منطقه شکار و صید ممنوع اعلام گردید.

 قانون شکار و صید

قانون شکار و صید (مصوب 16 / 3 / 1346)

( با اصلاحات مصوب 30 / 10 / 1353 و 25 / 9 / 1375

ماده‌ 10- هرکس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ جزای‌ نقدی‌ از یکصدهزار(100000) تا یک‌ میلیون‌ (1000000)ریال‌ یا حبس‌ از یک‌ ماه‌ تاشش‌ ماه‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ عادی‌ بدون‌ پروانه‌

ب‌ـ شکار و صید بیش‌ از میزان‌ مندرج‌ در پروانه‌ و یا خلاف‌ مقررات‌ و خارج‌ از محلهای‌ مندرج‌ در پروانه‌

ج‌ـ حمل‌، عرضه‌، فروش‌ و صدور جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ یا کشته‌ و اجزای‌ آنها بدون‌ کسب‌ پروانه‌ و یا مجوز از سازمان‌

دـ از بین‌ بردن‌ رستنی‌ها از جمله‌ قطع‌ درختان‌، خارزنی‌، بوته‌کنی‌ و تعلیف‌ غیرمجاز در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاه‌های‌ حیات‌ وحش‌ و تجاوز و تخریب‌ در این‌ مناطق‌

ماده‌ 11 - هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و پانصدهزار (000/500/1) ریال‌ تا سه ‌میلیون(000/000/3) ریال‌ یا حبس‌ از 91 روز تا6 ماه‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید در فصول‌ و ساعات‌ ممنوع‌ مقرر

ب‌ـ مبادرت‌ به‌ شکار و صید در مناطق‌ ممنوع‌ و یا خلاف‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی‌ که‌ سازمان‌ در حدود اختیارات‌ قانونی‌ خود تعیین‌ و آگهی‌ کرده‌ است‌ و شکار غیرمجاز در قرقهای‌ اختصاصی‌

ج‌ـ شکار و صید با وسایل‌ و از طرق‌ غیرمجاز و یا شکار با استفاده‌ از اسلحه‌ دیگران‌

دـ تخریب‌ چشمه‌ها و آبشخور حیوانات‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌

ه ـ اقدام‌ به‌ صدور و ورود حیوانات‌ وحشی‌ موضوع‌ ماده‌ (7) این‌ قانون‌ به‌ صورت‌ غیرمجاز

ماده‌ 12 - هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ مجازات‌ حبس‌ از سه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ و یا به‌ جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و پانصدهزار (000/500/1) ریال‌ تا هجده‌ میلیون‌ (000/000/18)ریال‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ حمایت‌ شده‌ بدون‌ داشتن‌ پروانه‌ ویژه‌

ب‌ـ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ ویژه‌ و صید غیرمجاز در رودخانه‌های‌ حفاظت‌ شده‌

ج‌ـ از بین‌ بردن‌ رستنی‌ها و تعلیف‌ و تخریب‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و هر گونه‌ تجاوز و فعالیت‌ غیر مجاز در این‌ گونه‌ مناطق‌

دـ آلوده‌ نمودن‌ آب‌ رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای‌ حفاظت‌ شده‌، چشمه‌ها و آبشخورها به‌ موادی‌ که‌ باعث‌ آلودگی‌ آب‌ و از بین‌ رفتن‌ آبزیان‌ شود.

ماده‌ 13 - هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ مجازات‌ حبس‌ از نود و یک‌ روز تا سه‌ سال‌ یا جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (000/800/1) ریال‌ تا بیست‌میلیون‌ (000/000/20) ریال‌ و در صورت‌ تکرار به‌ هر دو مجازات‌ محکوم‌ می‌شود.

الف‌ـ شکار جانوران‌ وحشی‌ کمیاب‌ ودر معرض‌ خطرانقراض‌ از قبیل‌ جیبیر، گورخر، گوزن‌ زرد ایرانی‌، یوزپلنگ‌، تمساح‌ (کروکودیل‌)، هوبره‌ و میش‌ مرغ‌

ب‌ـ شکار در پارکهای‌ ملی‌

ج‌ـ شکار، صید و یا کشتار جانوران‌ وحشی‌ با استفاده‌ از سموم‌ و مواد منفجره‌ و امثال‌ آن‌ و شکار به‌ صورت‌ تعقیب‌ با استفاده‌ از وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ و همچنین‌ کشتار آنان‌ به‌ طریق‌ جرگه‌ و محاصره‌ دسته‌ جمعی‌

دـ مبادرت‌ به‌ اقداماتی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ آب‌ دریای‌ خزر و خلیج‌ فارس‌ و دریای‌ عمان‌ با مواد غیر نفتی‌ را فراهم‌ آورده‌ و باعث‌ مرگ‌ و میر آبزیان‌ یا به‌ خطر افتادن‌ محیط‌زیست‌ آنان‌ شود.

ه ـ ایجاد یا فراهم‌ کردن‌ مقدمات‌ آتش‌ سوزی‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ یا پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ بر اثر بی‌مبالاتی‌ یا عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ محیط‌زیست‌ و یا تخلف‌ از نظامات‌ دولتی‌

تبصره‌ 1ـ در صورت‌ ایجاد آتش‌ سوزی‌ عمدی‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌، مرتکب‌ به‌ مجازاتهای‌ مقرر در ماده‌(675) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ محکوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2ـ هرکس‌ مبارت‌ به‌ زنده‌گیری‌، شکار،خرید، فروش‌، حمل‌، نگهداری‌ و صدور پرندگان‌ شکاری‌ از قبیل‌ شاهین‌، بحری‌، بالابان‌ و دلیجه‌ کند علاوه‌ بر محکومیت‌ به‌ حداکثر مجازات‌ حبس‌ مقرر در این‌ ماده‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (000/800/1) تا بیست‌ میلیون‌ (000/000/20)ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 14 - وسائل‌ شکار و صید از قبیل‌ تفنگ‌، فشنگ‌، نورافکن‌، دوربین‌ چشمی‌، تور و قلاب‌ ماهیگیری‌ و سایر ادوات‌ ارتکاب‌ جرم‌ که‌ مرتکبان‌ اعمال‌ یاد شده‌ بالا به‌ همراه‌ دارند و همچنین‌ موتورسیکلت‌هایی‌ که‌ مرتکبان‌ اعمال‌ بالا به‌ طور مستقیم‌ برای‌ شکار مورد استفاده‌ قرار می‌دهند توسط‌ سازمان‌ توقیف‌ و این‌ وسائل‌ تا خاتمه‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ قطعی‌ زیر نظر سازمان‌ به‌ صورت‌ امانی‌ نگهداری‌ شده‌ و دادگاه‌ پس‌ از صدور حکم‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ یاد شده‌ تعیین‌ تکلیف‌ می‌کند.

ماده‌ 15 - شروع‌ به‌ شکار جانوران‌ وحشی‌ بر خلاف‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قابل‌ تعقیب‌ و مجازات‌ می‌باشد و مرتکب‌ به‌ حداقل‌ مجازات‌ مقرر محکوم‌ خواهد شد.

 ت: سایر موارد

1- بهای هر عدد نوزاد پستاندار وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشند نصف بهای مبالغ پستانداران مربوط می باشد.

2- بهای هر عدد تخم پرندگان وحشی و خزندگان از جمله لاک پشت دریایی یک سوم بهای مبالغ پرندگان و خزندگان مر بوط می باشد.

3- تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی یک چهارم بهای پرندگان مربوط می باشد.

4- خرید و فروش،حمل و عرضه،صادرات و خروج بازهای شکاری از کشور مطلقاً ممنوع است.

5- در صورتی که پرندگان شکاری مندرج در ردیفهای 1و2و3 بند ج این مصوبه بصورت غیر مجاز شکار و از طبیعت خارج گردیده بنحوی که دیگر امکان رهاسازی و بازگشت به محیط زیست خود را نداشته باشد(به معنی دیگر از لحاظ حیات وحش تلف شده تلقی گردد) و یا در اسارت و به هنگام قاچاق و خرید و فروش در مرز کشف شوند مشمول ضرر و زیان مربوط می شوند.

مقررات مربوط به این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی شورایعالی در مورد تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر وزیان می شود.

 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 2/3/75) با اصلاحات بعدی

ماده ۶۷۹ - هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یاحیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد .

ماده ۶۸۰ - هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات وجانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهدشد .

 ممنوعیتها و محدودیتها(زمانی،طریقی،نوعی،کمی و کیفی)

الف- فصول و ساعات زمانی:

شکار حیوانات زیر در فصول و ساعات ذیل با پروانه عادی ممنوع است.

1- کلیه پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار از اول فروردین تا پایان خردادماه به استثناء جانوران زیانکار،آنهم فقط در مزارع و باغات و موسسات دامداری و تکثیر مصنوعی حیوانات.

2- کلیه پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار و آبزیان قابل صید به استثناء جانوران زیانکار از 1 ساعت بعد از غروب آفتاب تا 1 ساعت قبل از طلوع آفتاب.

3- کل بز و قوچ و میش در مناطق گرمسیر از 15 دی ماه تا 15 شهریور و در مناطق سردسیر از 15 بهمن تا 15 مهر.

4- کبک،چیل،تیهو از اول بهمن تا پایان مرداد.

5- پرندگان کوکر از قبیل باقرقره،قل قویرق از اول فروردین تا اول شهریور.

6- انواع مرغابی و غاز از اول فروردین تا پایان شهریور.

7- صید آبزیان در آبهای استانهای گیلان و مازندران از 15 اسفند تا اول اردیبهشت.

توضیح مهم: طبق صورتجلسه و تصمیمات مورخ 7/12/1369 شورایعالی فصل مجاز شکار و صید بر حسب مورد توسط سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.

 ب- طرق و وسایل ممنوعه(طریقی)

شکار و صید با طرق و وسایل زیر ممنوع است:

1- شکار با اسلحه خودکار(مسلسل) و تفنگهای گلوله زنی نیمه خودکار(بند الف ماده 5 مصوبه 1)

2- استفاده از تفنگهای سرپر و هر گونه اسلحه ای که کالیبر آن از شش میلی متر یا 240 انگلیسی کمتر باشد(از جمله انواع تفنگهای خفیف کالیبر 22)و همچنین استفاده از کالیبر 12-410-16-و 20 استعمال فشنگ ساچمه و چهار پاره برای شکار کل و بز،قوچ و میش،خرس و پلنگ.

3- استفاده از تفنگ ساچمه زنی و فشنگ گلوله(تک گلوله)برای شکار پستانداران وحشی به استثناءخوک وحشی،خرگوش و تشی.

4- استفاده از انواع تفنگهای خفیف برای شکار پستانداران و پرندگان وحشی.

5- شکار پستانداران و حشی از طریق کومه و امثال آن بطور کلی، و همچنین ایجاد و استفاده از کومه برای شکار پرندگان وحشی در کنار چشمه ها و آبشخورها تا شعاع 200 متر.

6- شکار از طریق استعمال هر گونه سموم و مواد مخدر و منفجره .

7- بستن سد و کلهام در مسیر رودخانه برای صید و صید به این طریق.

8- شکار از طریق استعمال هر گونه تله و دام و تور جز برای مرغابی.

9- استعمال هر گونه تله و دام و تور برای صید ماهی و شکار بلدرچین با پروانه عادی.

10- شکار مرغابی و سایر پرندگان آبی با تور هوایی.

11 - تعقیب و شکار پرندگان آبی با قایق موتوری و دام

12- تعقیب و شکار جانوران وحشی با وسایل نقلیه موتوری

13- شکار پستانداران قابل شکار (وحشی) از طریق جرگه.

14- شکار و صید از طریق ایجاد میدان مغناطیسی و جریان برق به هر یک از وسایل مولد برق.

 ممنوعیت و محدودیتهای نوعی،کیفی و کمی

1- زنده گرفتن جانوران وحشی(قابل شکار) بدون تحصیل پروانه ویژه ممنوع است.

2- از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی ممنوع است.

3- تیر اندازی و شکار از داخل جاده های شوسه و اصلی تا حریم 50 متر از هر طرف آن ممنوع است.

4- حداکثر تعداد مجاز شکار کل و بز و قوچ و میش وحشی ذر هر مسافرت شکار جمعاً 1 رأس از آنها می باشد.

5- زنده گیری بازها و پرندگان شکاری به هر شکل و به هر حالت ممنوع است.

6- حداکثر تعداد مجاز پرندگان وحشی غیر حمایت شده در هر مسافرت شکار 6 عدد می باشد(به توضیحات پشت دفترچه توجه شود)

7- حداکثر تعداد گراز در هر مسافرت شکار 1 رأس مجاز می باشد.

گونه های جانوری در معرض انقراض استان لرستان

الف : پستانداران وحشی: پلنگ،قوچ و میش ،آهو ، خرس قهوه ای،گربه های وحشی

ب : خزندگان وحشی : -

ج : پرندگان وحشی : عقاب طلایی،بالابان،هما،شاهین،کبک دری

ه : آبزیان: هاهی کور غار

و: دوزیستان: سمندر لرستانی

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *