اخبار
تماس با حراست و بازرسی
در صورت مشاهده هرگونه فساد با جناب آقای حسین زرینی کیا رئیس اداره مدیریت عملکرد بازرسی استان به شماره تلفن 09163611582 به طور شبانه روزی میتوانید تماس بگیرید


  
بيشتر